Knižnica Etnografického múzea a Archív SNM, pobočka Martin


Knižnica Etnografického múzea (webstránka)

Sídlo: Malá hora 2, Martin
Adresa: Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 80 Martin
Tel.: 043/413 10 11, 413 10 12
Fax: 043/422 02 90

PhDr. Anna Peťová
knihovníčka
e-mail: anna.petova@snm.sk

Mgr. Michala Sedláčková
historik - archivár
e-mail: michala.sedlackova@snm.sk

Archív SNM, pobočka Martin (webstránka)
Štúdium archívu: pondelok - štvrtok: 9:00 - 14:00 hod.
Bádateľské návštevy je nutné ohlásiť vopred!
Archív Slovenského národného múzea

Výpožičná doba knižnice:

pondelok, utorok, štvrtok 9:00 - 12:00 hod.; 12:30 - 14:30
streda 13:00 - 17:00 hod.

Spoplatnenie poskytovaných služieb:


a/ členské za jeden kalendárny rok
- študenti od 15 do 18 rokov, dôchodcovia a nezamestnaní 1,00 €
- dospelí čitatelia 2,00 €
b/ jednorazový vstup 1,50 €
c/ prezenčné výpožičky sa poskytujú zdarma
d/ reprografické práce
- 1 strana
Poznámka: v prípade vzácneho diela alebo starej tlače môže byť poplatok za stranu zvýšený až o 300 %
0,10 €
- e/ rešeršné služby poskytujeme len odborným pracovníkom SNM, externým čitateľom poskytujeme bezplatne konzultácie a navigáciu pri vyhľadávaní odbornej literatúry

Knižnica a archív Etnografického múzea poskytuje čitateľom služby v zmysle platného Knižničného a výpožičného poriadku Knižníc Slovenského národného múzea v Martine (viď Dokumenty).


Cenník knižnice Etnografického múzea

Knižnica SNM v Martine patrí do siete špecializovaných knižníc múzeí a galérií na Slovensku. Slúži všetkým pracovníkom SNM i verejnosti (od roku 1991) a v rámci medziknižničnej výpožičnej služby aj inštitúciám, ktoré o knižničnú službu písomne požiadajú. Knižnica obsahuje 55.450 knižničných jednotiek, z ktorých viac ako 4.500 kusov tvoria knižničné jednotky z pozostalosti Karola Plicku a manželov dr. Anny Horákovej-Gašparíkovej a prof. Jiřího Horáka. Z uvedeného fondu knižnice viac ako 40% tvoria staré tlače do roku 1918. V knižnici je najviac zastúpená literatúra národopisného charakteru, ďalej je dopĺňanie fondu orientované na ľudovú architektúru, výtvarné umenie, históriu, archeológiu, literatúru encyklopedického charakteru, monografie miest a obcí Slovenska a viazané časopisy (niektoré nepretržite vydávané od 19. storočia). Po vybudovaní nových zložiek SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku a Múzea kultúry Rómov na Slovensku začala knižnica dopĺňať svoj fond aj s orientáciou na tieto zložky. Aj keď fond knižnice nie je zatiaľ spracovaný v elektronickej podobe, čitateľom slúžia k orientácii v rozsiahlom fonde autorské a menné katalógy a kartotéky tuzemských a zahraničných časopisov a zborníkov. Čitateľom knižnice sa môže stať každá osoba nad 15 rokov veku, ktorá prejaví záujem o členstvo. Knižnica externe vypožičiava všetky knižné jednotky mimo starých, prípadne vzácnych tlačí. Do tých je možné nahliadnuť len prezenčne. Jednotlivé výpožičky sú poskytované zdarma na dobu 1 mesiac, čitateľ platí len členské na príslušný kalendárny rok. Ďalej knižnica poskytuje na požiadanie rešeršné služby a reprografické práce z vlastného knižničného fondu.
Rukopisné pamiatky tvorili najpočetnejšiu skupinu darov do zbierok múzea od jeho vzniku, položili základ vybudovania prvého archívneho fondu u nás. Archív SNM v Martine (v r. 1929 schválený Štatút Archívu SNM) patril vďaka svojim rozsiahlym zbierkovým fondom, odborne spracovaným s prvými publikovanými inventármi k prvému archívnemu pracovisku u nás s odborným kustódom (dr. Mária Jeršová - Opočenská). Jeho základom bola registratúra Muzeálnej slovenskej spoločnosti, patrili sem archívy spolkové (Matica slovenská), súkromné pozostalosti (A. Kmeť, J. M. Hurban), rodové archívy (Juštovci z Necpál, Révayiovci z Trebostova), archívy cechové, korešpondencia významných osobností verejného života (M. M. Hodža, V. Paulíny-Tóth). Jeho súčasťou boli cenné pergamenové listiny, ale aj zbierky starých fotografií, dobových tlačí, neskôr napr. prvé dokumenty k dejinám Slovenského národného povstania.
Archív sprístupňuje archívne dokumenty zamestnancom SNM, právnickým a fyzickým osobám v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach o doplnení niektorých zákonov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z.z. Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom štúdiom, vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií a verejným vystavovaním archívnych dokumentov.