Zbierky
SNM - Múzeí v Martine


Slovenské národné múzeum v Martine spravuje vo svojich fondoch celkove 466.202 zbierkových predmetov (údaje k 31.12.2005), evidovaných pod 160.590 prírastkovými číslami. Z uvedeného počtu je 100.417 kusov zbierok etnografických, 18.382 zbierok archeologických, 15.919 historických, 13.508 z oblasti dejín umenia, 847 numizmatiky a 13.707 z oblasti národopisnej fotografie. Prírodovedné zbierky spolu predstavujú viac ako 500 000 predmetov. Z toho je fond geologický v počte viac ako 5000 predmetov. Botanika má 13.356 položiek a zoológia viac ako 480 000 položiek. Zásady prezenčného sprístupňovania zbierkových fondov upravuje platný Bádateľský poriadok Slovenského národného múzea.


Štúdium: pracovné dni od 9 00 do 14 00

Zbierky